Det här stöd kan du inte ansöka om år 2018!

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan sökas  för anläggning av våtmarker (aktiva jordbrukare, registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar) samt för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten (aktiva jordbrukare, registrerade föreningar). 

Ansök om ersättning för icke-produktiva investeringar hos NTM-centralen senast 15.6.2017. Ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggande av våtmark söker du med blankett 195 och för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturbeten med blankett 196.  

Bilagor som ska ingå i ansökan

  • en plan varav de åtgärder som ska genomföras på objektet, en beskrivning av området och målen framgår. Planen ska innehålla ett kostnadsförslag på basis av vilket NTM-centralen räknar ut den ersättning som ska beviljas för objektet. (jordbrukare, rf, sammanslutning)

  • arrendeavtal (jordbrukare, rf, sammanslutning). Området ska vara i ersättningssökandens besittning under hela den tid investeringen genomförs samt under tiden för det miljöavtal som ingås efter det.

  • utredning av namnteckningsrätten (rf eller sammanslutning). Kontaktpersonen (som undertecknat) ska ha namnteckningsrätt

  • kopia av mötesprotokollet (rf eller sammanslutning). Som bilaga till ansökan lämnas en kopia av protokollet från det möte där man fattade beslut om att söka ersättning.

För skötseldagbok över åtgärderna. När du har genomfört investeringen är du skyldig att ingå ett femårigt miljöavtal om skötsel av objektet. 

Ersättningsbelopp

Inom våtmarksinvesteringarna är ersättningsnivån högst 11 669 €/ha. Om objektet är 0,3–0,5 hektar betalas högst 3 225 €/objekt i ersättning. 

När det är fråga om vårdbiotoper och naturbeten kan du få högst 1 862 €/ha i ersättning, om objektet är högst 3 ha. För objekt som är större än 3 ha men högst 10 ha kan ersättningen vara högst 1 108 €/ha, och för objekt som är större än 10 ha kan ersättningen vara högst 754 €/ha.

 

Senast uppdaterad 7.2.2018.​​​