26.11.2018

I början av år 2019 publiceras webbplatsen livsmedelsverket.fi som sammanför flera offentliga tjänster inom jordbruket och livsmedelssäkerheten. Samtidigt går evira.fi och mavi.fi till historien. 

Då Livamedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster (Mitpa) vid årsskiftet går samman, sammanförs också tjänsterna de erbjuder till en enda webbtjänst. Med sammanslagningen av ämbetsverken eftersträvas en smidig kundservice i hela livsmedelskedjan allt från primärproduktionen fram till konsumenterna.

Den nya myndighetens servicespektrum är brett. Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker livsmedlens säkerhet och kvalitet, djurens hälsa och välfärd och växthälsan och de gödselmedel, foder, växtskyddsmedel, jordförbättringsmedel, förökningsmaterial och råvaror som används inom jord- och skogsbruket.

Myndigheten svarar för användningen av medlen från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Länkarna till de gamla adresserna bryts

DE gamla webbadresserna mavi.fi och evira.fi för till adressen ruokavirasto.fi genast vid årsskiftet. De elektroniska ärendehanteringstjänsterna, såsom den elektroniska tjänsten för ansökning av landsbygdsstöd Hyrrä får ändelsen ruokavirasto.fi. Länkarna från andra webbtjänster till Eviras och Mavis nuvarande webbinnehåll bryts.

De som bygger upp webbtjänsten påminner dem som upprätthåller partnerorganisationernas webbtjänster om att korrigera länkarna och beklagar besväret som reformen medför.

Navigeringen bygger på fyra målgrupper

Navigeringen på webbplatsen bygger på fyra målgrupper som tjänsterna grupperats på: jordbrukare, företag, sammanslutningar och privatpersoner. Via dessa huvudrubriker finner kunderna lätt de lösningar som passar situationen i fråga.

Som partner i skapandet av konceptet för webbplatsen och i genomförandet av konceptet tjänar Solita Oy och publiceringssystemet är Episerver CMS. Planeringen av webbplatsen inleddes för ett år sedan. Medlemmarna i projekt- och styrgrupperna representerade alla tre organisationer. Under vårens workshoppar fastställdes linjerna för uppbyggnaden, funktionaliteten, sökfunktionen och det visuella.

Under sommaren fokuserades på det tekniska genomförandet: uppbyggandet av miljön och preciserandet av detaljerna enligt principen om ett smidigt utvecklande. Samtidigt vidarebearbetades uppbyggnaden med organisationernas egna gemensamma krafter. Hösten har särskilt varit en tid för intensiv produktion och överföring av innehåll.

Webbplatsen visuella profil kommer från Livsmedelsverkets profil. Färgerna följer profilen: bruten blå färg, halm och hallon som också förekommer som kontrastfärg till exempel i länkarna.

Ytterligare information:

projektchef, kommunikationschef Johanna Pellinen, tfn 043 8245 394

projektchef, ledande informationssystemsexpert Hanna Hirsimäki, tfn 0295 31 2466

styrgruppens ordförande, enhetschef Tuija Riukulehto, tfn 0295 312 418

Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.