På de här sidorna hittar du information om stöd som anknyter till utveckling av jordbruket och landsbygden. Du kan begära behövliga uppgifter ur register som upprätthålls av Landsbygdsverket genom en särskild begäran om utlämnande av uppgifter där du kan specificera vilka uppgifter du behöver.

Register som upprätthålls av Mavi

Uppgifterna fås ur register som upprätthålls av Mavi och som anknyter till

  • ägande och besittning av gårdar
  • stödjande av utvecklingen av jordbruket och landsbygden
  • marknadsordningar samt
  • utbetalning och övervakning av stöden. 

Gårdsbruksregistret

Gårdsbruksregistret innehåller basuppgifter om gårdsbruksföretagen, såsom identifikations- och kontaktuppgifter, lägesuppgifter, uppgifter om jorddisposition enligt areal och huvudsaklig produktionsinriktning. Registret ägs av Mavi och Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster underhåller registret. Registret är i första hand till för administrationen av gårdsbrukskunderna.

Basskiftesregistret

Basskiftesregistret är ett geografiskt informationssystem som ingår i lantbruksförvaltningens integrerade stöd- och övervakningssystem (IACS). I registret finns läges- och identifikationsuppgifter om alla driftscentrum och basskiften på de gårdar som ansökt om arealbaserade stöd, bl.a. basskiftessignum, areal, omkrets och typ av gränslinje. Basskiftesregistret används som hjälp vid administreringen, övervakningen, planeringen och rapporteringen om jordbruksstöden.

Basskiftesregistret är ett funktionellt underregister till landsbygdsnäringsregistret, och ingår EU:s integrerade system för information och kontroll, IACS. 

Kontaktuppgifter

tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (växel)

Samtalspriser