Jordbrukarnas webbtjänst Vipu

Mavi har från första början satsat på e-tjänster för jordbrukare. I den nuvarande Viputjänsten kan jordbrukarna bläddra bland uppgifter som gäller den egna gården och betrakta gårdens basskiften i en karttjänst. I Viputjänsten kan jordbrukarna dessutom spara och skicka in elektroniska stödansökningar. Ju mer e-tjänsterna används, desto effektivare blir också förvaltningen. 

Stödtillämpningen

Stödtillämpningen är Mavis viktigaste och mest omfattande system. Det används för att handlägga jordbrukarstöd och förvalta gårdsbruksregistret. 

Projektet för omarbetning av Stödtillämpningen har gått ut på att bygga upp ett nytt elektroniskt system för förvaltning av jordbrukarstöd och koppla ihop den med den elektroniska stödansökan. På samma gång har varit målet att modernisera förvaltningen av jordbrukarstöd så att elektronisk ärendehantering och förvaltning tillämpas allt mer. Dessutom behöver det nya systemet beakta de behov som de jordbrukspolitiska reformerna för med sig. Ett elektroniskt arkiv ligger till grund för den elektroniska ärendehanteringen. Den nya Stödtillämpningen har tagit i bruk stegvis under åren 2013–2015.

Den elektroniska ärendehanteringen och arkiveringen möjliggör en helt och hållet elektronisk stödhandläggningsprocess, ända från ansökan om stöd till postning av stödbeslutet. I det elektroniska arkivet registreras de olika etapperna inom handläggningen av stöd och blanketter, åtgärderna samt tillhörande dokument, t.ex. inkomna blanketter och beslutsutskrifter. Elektronisk postning gör det möjligt att posta dokument elektroniskt till jordbrukarna. Dokumenten sparas i det elektroniska arkivet i samband med postningen.

Hyrrä

Datasystemet Hyrrä möjliggör elektronisk stödansökan. Sökanden kan lämna in stöd- och utbetalningsansökningarna elektroniskt. För identifiering av kunderna används tjänsten Katso, som gör det möjligt för sökandena att logga in i systemet med hjälp av sina bankkoder.

Hyrrä används för att förvalta bl.a. de stöd för företag och projekt på landsbygden samt de investeringsstöd för jordbruket och de startstöd för unga jordbrukare som finansieras via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. 

Datasystemet Hyrrä började utvecklas år 2012. Hyrrä ersätter systemen Hanke2007 och Rahtu.

Nekka

Skolmjölkstillämpningen Nekka effektiviserar och skapar klarhet i såväl ansökan om stöd som Mavis kundbetjäning och förvaltning. Kunden loggar in i e-tjänsten Nekka med Katso-koder.

Nekka sammanför kundregistreringen och registreringen av verksamhetsställen, läsårsuppgifterna, ansökan om skolmjölksstöd, handläggningen av ansökningar och rapporteringen.

Nekka stöder en kundorienterad utveckling av Mavis och den offentliga förvaltningens e-tjänster och betjäning.