Vår förnyade strategi styr Landsbygdsverket mot 2017. Då är Mavi 10 år: en ung men redan väletablerad aktör.

Mavis första strategi, som gällde fram till 2012, styrde utformningen av vårt verksamhetssätt och regionaliseringen av verket i Seinäjoki. Den nuvarande strategin klargör Mavis kärnuppgifter ytterligare och synliggör våra centrala mål fram till 2017.

Vår grundläggande uppgift är oförändrad: Mavi skapar förutsättningar för en livskraftig landsbygd som producerar mat och välfärd genom att utnyttja naturresurserna på ett hållbart sätt.

Detta gör vi i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och de övriga aktörerna inom ministeriets förvaltningsområde. Vi vill erbjuda alla kunder lätthanterliga och högklassiga tjänster – information och stöd – på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Elektroniska tjänster är i nyckelposition.

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken under den EU-programperiod som börjar 2015 utgör ramarna för verksamheten under de kommande åren. Vår viktigaste uppgift under strategiperioden är att kontrollerat verkställa det nya stödsystemet tillsammans med våra partners: NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna.

Verksamhetsidé

Partnersamarbete och god förvaltning för en livskraftig landsbygd. 

  • Information och stöd – på rätt sätt och vid rätt tidpunkt
  • Med uppskattning för kunden och sakkunskapen

Vision 2017

Jordbruk och naturresurser – mat och välbefinnande!

  • Framgångsrika företag på landsbygden
  • Elektroniska tjänster ger mer med färre satsningar

Värderingar

Sakkunnigt

  • Vårt arbete bygger på ingående kunskap om vårt verksamhetsområde

Pålitligt   

  • Vi är öppna, men iakttar diskretion
  • Stödbetalningarna korrekt och i rätt tid

 I samverkan

  • Vi lyssnar till våra samarbetspartners och våra kunder
  • Vår uttryckliga vilja är att samverka