Teuraskaritsa- ja kilipalkkiota ja teurashiehon nautapalkkiota on voitu myöntää vuoden 2015 alusta alkaen karitsasta, kilistä tai hiehosta joka on teurastettu sellaisessa elintarvikelain 6 §:n 22 kohdassa tarkoitetussa poroteurastamossa tai 23 kohdassa tarkoitetussa teurastamossa, joka on ilmoittautunut palkkiojärjestelmään Maaseutuviraston ohjeiden mukaisesti.

Teurastamon ilmoittautuminen palkkiojärjestelmään

Teurastamoilla on mahdollisuus ilmoittautua palkkiojärjestelmään, jonka perusteella maksetaan viljelijöille eläinpalkkioita teurastetuista naudoista, lampaista ja vuohista.

Teurastamo voi ilmoittautua palkkiojärjestelmään sähköisellä lomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoittautumisella sähköpostitse osoitteeseen teurastamot(at)mavi.fi.

Ilmoittautumisessa on oltava seuraavat tiedot teurastamosta: nimi, laitosnumero, yhteyshenkilö, osoite, sähköpostiosoite ja se, haluaako teurastamo olla mukana järjestelmässä. Osallistumalla järjestelmään teurastamo sitoutuu noudattamaan alla mainittuja ehtoja ja suostuu paikanpäällä tehtävään valvontaan.

Järjestelmään ilmoittautuneet teurastamot löytyvät oheisesta linkistä Lista palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista​. Suurin osa teurastamoista ilmoittautui palkkiojärjestelmään vuonna 2015. Teurastamolle ei lähetetä erillistä päätöstä palkkiojärjestelmään ilmoittautumisesta.

Mihin teurastamo sitoutuu?

Palkkiojärjestelmään ilmoittautunut teurastamo sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä eläinten tunnistuksessa ja rekisteri-ilmoituksissa: laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) 12, 13,15, 20 sekä 21§. Teurastamo sitoutuu tekemään eläinrekisteri-ilmoitukset oikein ja säädetyssä ajassa. Tämä tarkoittaa, että ilmoitukset rekistereihin tehdään 7 päivän kuluessa ja ruhopainot ilmoitetaan kilogrammoina yhden desimaalin tarkkuudella.

Palkkiojärjestelmään ilmoittautuneita teurastamoja valvotaan. Laiminlyönneistä aiheutuvat seuraamuksia voidaan kansallisesti säätää komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 640/2014 artiklan 33 nojalla. Tarkas-tuksessa havaituista laiminlyönneistä aiheutuu seuraamuksia vuodesta 2015 alkaen. Ensimmäisellä kerralla havaitusta laiminlyönnistä annetaan huomautus. Toistuvista laiminlyönneistä teurastamo voidaan sulkea palkkiojärjestelmän ulkopuolelle yhdeksi vuodeksi.

Taustalla vuoden 2015 tukiuudistus

Vuoden 2015 tukiuudistuksen yhteydessä EU:n maataloustukia koskevat säädökset. Uudet säädökset edellyttävät teurastamon ilmoittautumaan palkkiojärjestelmään, jotta kyseisessä laitoksessa teurastetuista eläimistä viljelijälle voidaan myöntää teuraspalkkio. Ellei teurastamo ilmoittaudu mukaan järjestel-mään, kyseisessä teurastamossa teurastetuista eläimistä ei voida myöntää viljelijälle EU:n eläinpalkkiota.

Yhteystiedot: teurastamot@mavi.fi


Päivitetty 21.6.2018

​​​​​​​​