Viimeinen kylvöpäivä

Kylvä tai istuta kasvit viimeistään 30.6. Kylvöpäivään on kuitenkin poikkeamismahdollisuus:

  • Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kylvämisen viimeistään 30.6., kylvä heti olosuhteiden salliessa

  • Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt kylvämisen

  • Voit käyttää apuna virallisia säätilastoja tai ottaa valokuvia lohkon tilanteesta, jolloin voit tarvittaessa osoittaa valvontatilanteessa, että kyseessä on ollut märkyydestä johtuva poikkeuksellinen sääolosuhde.

  • Poikkeaminen 30.6. viimeisestä kylvöpäivästä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.

Sinun ei tarvitse kylvää uudelleen päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia, jos olet perustanut kasvin ja viljellyt sitä normaalisti, mutta sateet ja märkyys ovat tuhonneet kasvuston. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvin uudelleen. Peru joka tapauksessa toteutumattomat ympäristökorvauksen toimenpiteet lomakkeella 145. Halutessasi voit tehdä kasvuston tuhoutumisesta satovahinkoilmoituksen kuntaan. Dokumentoi kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja hoida alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti.

Jos et korjaa pellolta satoa, huolehdi kasvustosta siten, että maatalousmaan kasvukunto säilyy hyvänä ja maatalousmaalle on taas seuraavana vuonna tai syyskylvönä mahdollista perustaa uusi kasvusto tai tuottaa korjuu- ja markkinakelpoinen sato.

Jos ehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, kasvia ei tarvitse kylvää lainkaan. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen tekee päätöksen ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen hyväksymisestä.

Ilmoitetun kasvin muuttaminen tukihaun päättymisen jälkeen

Voit muuttaa päätukihaussa ilmoittamaasi kasvia 15.6 jälkeen, jos

  • olet ilmoittanut hakemukselle kasvin, jota ei tukiehtojen mukaan voi ilmoittaa

  • olet ilmoittanut virheellisen kasvin hakemukselle

  • et ole päässyt kylvämään tukihakemuksessasi ilmoittamaasi kasvia.

Jos muutat kasvilajeja, huomioi, että kasvulohkon tuki- tai korvaustaso ei saa kasvaa kasvilajin muutoksen takia. Tuki-/korvaustason kasvamisessa on huomioitava myös kasvulohkolta maksettavat ympäristökorvauksen toimenpiteet.

Poikkeuksellisesti kasvulohkon tuki-/ korvaustaso voi kasvin muuttamisen myötä kasvaa, jos olet ilmoittanut päätukihaussa virheellisen kasvin ja virhe voidaan tulkita ilmeiseksi virheeksi

Hakemusta ei saa muuttaa, jos hakijalle on ilmoitettu valvonnasta tai kunta/ ELY-keskus on ilmoittanut tuenhakijalle esimerkiksi ristiintarkastuksen perusteella havaitusta hakemuksessa olevasta sääntöjen vastaisuudesta.

Kysy kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tarkempia ohjeita ja ehtoja kasvin muuttamiseen.

Peru maataloustuet, jos tukikelpoisuusehdot eivät täyty

Peru luonnonhaittakorvaus, jos lohko poistuu tukihakuvuonna pysyvästi maatalouskäytöstä ennen 31.12.  Samalla peruuntuu luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus.

Jos olet voinut toteuttaa lohkolla vain osan ympäristökorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon tai ympäristösopimusten toimenpiteiden ehdoista ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, ilmoita toteuttamattomat toimenpiteet lomakkeella 477. Jos et ole voinut toteuttaa toimenpiteitä lainkaan, peru korvaus lohkolta lomakkeella 145 ohjeen mukaisesti.  Ympäristökorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon ehdoista on kerrottu hakuoppaassa kohdassa Päätukihaun tuet 2017.

Pelkästään tuen perumisella ei ole vaikutusta lohkon korvauskelpoisuuteen tai tukioikeuksiin. Jos lohko tai sen osa poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, tukien lisäksi korvauskelpoisuus poistuu ja tukioikeudet mitätöityvät. Jos esimerkiksi alalle, josta on haettu tukia, aletaan rakentaa ennen kalenterivuoden päättymistä, suorat ja ohjelmaperusteiset tuet pitää perua ja rakennuksen alle jäävä ala pitää poistaa lomakkeella 102C.

Peru osallistumiset EU:n eläinpalkkioihin ja nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisiin kotieläintukiin, jos lopetat kotieläintuotannon harjoittamisen. Eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteitä voit perua vapaamuotoisella ilmoituksella, jos et voi toteuttaa toimenpiteiden ehtoja. Alkuperäisrotujen kasvattamisen sopimuksen voit perua vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella, jos et voi pitää sopimuksella olevaa eläinmäärää. Kansallisten kotieläintukien ja EU:n eläinpalkkioiden ehdoista on kerrottu vuoden 2017 eläintukien hakuohjeilla.

Maatalousmaan on täytettävä kaikki tukikelpoisuusehdot koko sen kalenterivuoden, jolta haet tukia. Maatalousmaata ovat pellot, pysyvät nurmet ja laitumet, pysyvät kasvit, kesannot ja tilapäisesti viljelemätön ala. Maatalousmaan tukikelpoisuusehtoja ovat viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen.

Noudata edellä mainittuja tukikelpoisuusehtoja seuraavissa tuissa:

  • perus- ja viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki (EU), peltokasvipalkkio (suorat tuet)

  • luonnonhaittakorvaus, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus, ympäristökorvaus, luonnonmukaisen tuotannon korvaus (ohjelmaperusteiset tuet).

Pohjoisten kansallisten pinta-alatukien eli pohjoisen hehtaarituen, nuorten viljelijöiden tuen ja yleisen hehtaarituen tukikelpoisuusehtoina ovat vain tietyt täydentävien ehtojen vaatimukset, muun muassa suojakaistojen ja pientareiden jättäminen, sängen polttokielto ja hukkakauran torjuminen. Yksittäisissä tuissa on lisäksi omia tukikelpoisuusehtoja joita on noudatettava, jotta tuki voidaan myöntää. Varmista nämä kunkin tuen kohdalta Hakuoppaasta 2017.  Täydentävistä ehdoista on kerrottu tarkemmin omassa oppaassaan.

Voit perua tuet lomakkeella 145 ja/tai lomakkeella 184

Pinta-alaperusteiset tuet voit perua lomakkeella 145 tai vapaamuotoisella ilmoituksella. Voit perua tuen koko peruslohkolta, koko kasvulohkolta tai vain joltain kasvulohkon osalta. Kaikki pinta-alaperusteisten tuet on mahdollista perua samalla lomakkeella.

Osallistumisen EU:n eläinpalkkioihin ja/tai pohjoisiin nautojen, uuhien ja kuttujen kotieläintukiin voit perua Vipussa tai lomakkeella 184.

Kun ala poistuu hallinnastasi, ilmoita asiasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 102A-lomakkeella. Kun ala poistuu kokonaan maatalouskäytöstä, tee alan poistumisesta pitää ilmoitus lomakkeella 102C.

Palauta lomake/lomakkeet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, kun tukikelpoisuusehdot eivät enää täyty. Palautus on tehtävä ennen kuin olet saanut ilmoituksen paikalla tehtävästä valvonnasta tai ennen kuin viranomainen on ilmoittanut hallinnollisessa valvonnassa havaitsemistaan sääntöjenvastaisuuksista.  Lomakkeet voit tulostaa mavi.fi-sivustolta

 
 
​​​​