​  

Alkuperän näkyminen

Tuotannon tai tuotteiden alkuperää ei saa mainita. Suomen lippu ei saa näkyä. Paikallista ja lähellä saa sanoa. Lähiruokaa saa sanoa, kunhan se ei viittaa yksinomaan suomalaiseen ruokaan. Kotimaista ja suomalaista ei saa sanoa.

 

Avustuksen määrä

Avustusta voi hakea vuosittain kolmessa erässä. Maksuerät ovat vuosittaisesta avustussummasta korkeintaan 40% (ennakko), 40% (hankevuoden puolivälissä) ja 20%. Jos kuluja on vähemmän, voi avustusta hakea myös pienemmälle summalle.

 

Maksatus

Avustuksen maksatusta tulee hakea maksatushakemuslomakkeella. 1. ja 2. erän maksatushakemuksen lähettämiselle ei ole määräaikaa, ainoastaan 3. erän maksatushakemus tulee lähettää viimeistään 3 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen. 3-vuotisissa hankkeissa viimeisen vuoden 3. erän maksatushakemus tulee lähettää riittävän ajoissa siten, että maksu ehditään tekemään vuoden 2017 puolella. Avustus pyritään maksamaan mahdollisimman pian maksatuslomakkeen saapumisen jälkeen.

 

Muutoksenhaku

Hankkeen toteuttaja voi hakea hankkeeseen muutosta muutoksenhakulomakkeella. Esimerkiksi muutosta tulee hakea jos hankkeen budjetti muuttuu yli 10 % kustannuslajien välillä.

 

Omarahoitusosuus

Voi olla rahaa tai työtä. Työ tulee todentaa työaikakirjanpidolla.

 

Rahoittajan (MMM:n) logo

Rahoittaja tulee näkyä selkeästi kaikissa hankemateriaaleissa. Käyttää tulee joko MMM:n tavallista logoa tai ruokaa ja luonnonvaroja logoa.

 

Tarjoilut

Tukikelpoisia tarjoiluja ovat hinnaltaan kohtuulliset kahvitukset ja tilanteen mukaan myös lounaat. Ne tulee voida kohdentaa tietylle toimenpiteelle/työpaketilla ja tiettyyn kululuokkaan.

 

Tilintarkastajan lausunto

Hankkeen tilintarkastuksen tekijän tulee olla auktorisoitu (JHTT, KHT tai HMT) tilintarkastaja. Tilintarkastajan lausunto tulee toimittaa Maville. Hankkeen tilintarkastajan tulee tarkastaa myös siirronsaajien tilit. Tämän lisäksi kirjanpito tai muu vastaava selvitys (esim. controllerin allekirjoittamat kustannuserittely) tulee toimittaa jokaisen hankevuoden päättyessä.  Tilintarkastus on hankesuunnitelmassa esitetty yleensä kohdassa muut kustannukset (kirjanpito, raportointi ja seurantakustannukset).  Siirronsaajilta tilintarkastus tulee tehdä siinä laajuudessa, että hankesuunnitelman budjetissa esitetyt menot on tarkistettu myös siirronsaajilta.

Tilintarkastajan lausunnosta tulee käydä ilmi vähintään seuraavaa:

•  Hankkeen perustiedot: yhteishankkeen nimi ja hankkeen hyväksytty kestoaika.

•  Hankkeen toteuttaja ja mahdolliset siirronsaajat, joiden osalta hankkeessa on tehty tarkastus (=tarkastuksesta annettu lausunto kattaa tässä mainitut toteuttajat).

•  Kirjanpidon laadinnassa on noudatettu voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa.

•  Hankkeen toteutuksessa on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita.

•  Maksetut menot, saadut tulot ja saatu rahoitus perustuvat numeroituihin hyväksyttäviin tositteisiin hakijayhteisön kirjanpidossa.

•  Hankkeelle on kirjattu vain hankkeelle kuuluvia tuloja, rahoitusta ja menoja.

• Hankkeelle on kirjattu kaikki hankkeelle kuuluvat tulot ja rahoitus.

•  Maksatushakemuksessa ilmoitetut kustannukset on maksettu (ei edellytetä ennakkomaksujen kohdalla).

•  Maksatushakemus perustuu kirjanpitoon ja on laadittu rahoittajan päätösehtojen mukaisesti.

•  Haettavaan rahoitusosuuteen ei ole saatu rahoitusta muualta.

Tarvittaessa tilintarkastajan tulee otantamenettelyn avulla varmistua siitä, että hankkeelle kuuluvat tulot ja menot on kirjattu hankkeen kirjanpitoon, ja että hankkeen menot on maksettu (lukuun ottamatta tilintarkastajan palkkiota ja mahdollisesti maksamattomia lomapalkkavarauksia).

 

Työajanseurantalomakkeet 

Hankkeelle työtekijöiden tulee pitää hankkeelle kohdennetuista työtunneistaan työajanseurantaa.