Kysy yksittäistä tuensaajaa koskevat julkiset tiedot suoraan tilan sijaintikunnasta. Maaseutuvirastosta voit pyytää laajat maaseutuelinkeinohallinnon tietoaineistot.
Haluamasi rekisteritiedot on kätevintä pyytää oheisella lomakkeella, joka lähetetään sähköpostitse tai postitse Maaseutuvirastoon. 

Tiedonluovutushakemus_suomi_18.docxTiedonluovutushakemus_suomi

Tiedonluovutushakemus_suomi_18.pdfTiedonluovutushakemus_suomi

 

Tiedot toimitetaan viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Jos asian käsittely vaatii tavanomaista suuremman työmäärän, tiedot toimitetaan viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä.  

 
Asiakirjoja ja tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain (621/1999) mukaisesti 
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamissa rajoissa. Julkisuuslain mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole erikseen säädetty salassa pidettäviksi. Julkisuuslakia sovelletaan myös sähköisiin asiakirjoihin ja rekisteritietoihin. Maaseutuviraston ylläpitämien rekisterien tieto on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta julkista.
 

Vuoden 2017 tukitietojen luovuttaminen toimitukselliseen tarkoitukseen

Maaseutuvirasto voi lain mukaan luovuttaa tukitietojen julkiset tiedot sähköisessä muodossa toimitukselliseen tarkoitukseen. Tiedot julkaistaan 21.3.2018 klo 10.

Tilauslomake medialle_vuoden 2017 tukitiedot.pdfTilauslomake medialle: vuoden 2017 tukitiedot

 

Peltolohko-USB

 
Peltolohkorekisteri on maataloushallinnon valtakunnallinen rekisteri, johon on digitoitu kaikki maatalouden pinta-alaperusteisia tukia saaneet peruslohkot.
 
Mavin julkaisema Peltolohko-USB perustuu peltolohkorekisteriin ja se sisältää ns. peruslohkojen reunaviivat. Peruslohko tarkoittaa yhtenäistä, saman viljelijän omistuksessa olevaa ja saman kunnan alueella sijaitsevaa, maatalouden tuotantotarkoitukseen käytettyä aluetta, jota rajaavat esim. metsä, vesi tai tie. USB:llä olevilla peruslohkoilla on seuraavat ominaisuustiedot:
 
  • ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jossa lohko sijaitsee
  • KNRO = Kunta, jossa lohko sijaitsee
  • LOHKO = Peruslohkon hallinnollinen yksilöivä tunnus
  • PINTA-ALA = Peruslohkon KKJ3 (YKJ) koordinaatistossa määritetty pinta-ala aareina 2 desimaalin tarkkuudella.
  • YMPÄRYS = Peruslohkon ulkorajan pituus metreinä 2 desimaalin tarkkuudella.
  • TILATUNNUS = Maatilan tilatunnus
 
Peruslohko voi sisältää kasvulohkoja. Kasvulohko on maatalousmaata, jolla on erilainen tukiperuste (esim. viljanviljelyalue, laidun tai öljykasvinviljelyalue). Kasvulohkoja ei ole digitoitu peltolohkorekisteriin. Erilliseen IACS-rekisteriin tallennetut kasvulohkojen ominaisuustiedot, kuten tiedot viljelyalasta, viljeltävästä kasvista ja kesannoinnista, voidaan kuitenkin yhdistää peltolohkorekisterin peruslohkoihin.
 
 
Peltolohko-USB:n avulla ei saa selville omistussuhteita: sekä tuenhakijan omat että vuokratut lohkot näkyvät aineistossa samalla tavoin.
 
Peltolohko-USB:n voit tilata Mavista osoitteesta tiedonluovutus(at)mavi.fi. Kerro pyynnössäsi, mihin käyttötarkoitukseen tietoja käytetään. USB:stä ja postikuluista ei veloiteta. 
 
Tiedot ovat levyllä sekä Arc Shape että MapInfo TAB -tiedostoina. USB:llä olevat tiedot päivitetään vuosittain maaliskuussa.

 

Peltolohko-USB:n käyttöehdot

Kartta-aineistot voidaan julkaista Maaseutuvirastoa konsultoimatta, jos 1) kartta on esitetty riittävän yleisellä tasolla (ei vaaranna yksityisyyden suojaa; tilatunnus ja peltolohkotunnus eivät saa näkyä), 2) aineisto ei sisällä Maaseutuviraston tietoja sellaisenaan ja 3) copyright-merkintä on näkyvissä (©Maaseutuvirasto 2018). 

 
Mahdollinen tietojen yhdistelyn kautta syntyvä henkilörekisteri on tietojen käsittelijän vastuulla. Jos tietoja käsitellään muihin kuin yksityisiin käyttötarkoituksiin, tietojen yhdistäminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että käsittelijällä on EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty oikeus käsitellä tällaisia tietoja (2016/679, 6 art. ja 9 art.). Jos henkilötietoja käsitellään vastoin henkilötietolain käsittelyn yleisiä edellytyksiä koskevia säännöksiä, kyse on henkilötietorikoksesta (RL 38:9 1 kohta). Henkilötietojen lainmukaista käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutettu.
Tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin.
 
Yhteystiedot
0295 31 2210
0295 31 2000 (vaihde)