Maaseuturahasto - Koko nimeltään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (EAFRD). Rahaston tuet ovat Euroopan unionin ja Suomen valtion yhteisrahoitteisia. Rahastosta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisia maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetukia sekä maatiloille maksettavia ympäristökorvausta, luonnonhaittakorvausta, luonnonmukaisen tuotannon korvausta ja eläinten hyvinvointikorvausta. Lisää tietoa rahastosta on esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Maataloustukirahasto – Koko nimeltään Euroopan maatalouden tukirahasto (EAGF). Rahaston tuet ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamia. Rahaston tukimuotoja ovat perustuki, viherryttämistuki, peltokasvipalkkio, nuoren viljelijän tuki ja tuotantosidonnaiset eläinpalkkiot. Lisää tietoa rahastosta on esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Kansalliset tuet – Kansallisilla tukijärjestelmillä täydennetään maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukijärjestelmiä. Kansalliset tuet ovat kiinteä osa maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukikokonaisuutta.

Rahoitusoikaisu – Rahoitusoikaisulla Euroopan komissio vähentää jäsenvaltion saamaa Euroopan unionin rahoitusta maaseuturahastosta ja/tai maataloustukirahastosta. Rahoitusoikaisu määrätään komission tarkastusten tai todentamisviranomaisen tekemien havaintojen perusteella. Suomessa Euroopan unionin toimielinten tarkastuksia on ollut keskimäärin 34 vuodessa.

Maksajavirastokokonaisuus – Maaseuturahaston ja maataloustukirahaston sekä niihin kiinteästi liittyvien kansallisten tukijärjestelmien tehtäviä hoidetaan Ruokavirastossa ja maakunnissa. Maksajavirastokokonaisuus käsittää Ruokaviraston ja maakuntien edellä mainittuihin rahastojen ja niihin kiinteästi liittyviin kansallisten varojen hoitoon kuuluvat tehtävät.

Maksajavirasto – Euroopan unionin säädöksissä määritelty viranomainen, jonka tehtävänä on muun muassa tukien maksaminen tuensaajille. Suomen maksajavirasto on Ruokavirasto (31.12.2018 asti Maaseutuvirasto). Maksajaviraston koko tehtäväkokonaisuutta on tarkemmin määritelty useissa Euroopan unionin säädöksissä. Maksajavirasto voi siirtää osan tehtävistään toisille elimille, kuten maakunnille. Tehtävien siirtämisen yhtenä edellytyksenä on maksajavirastosopimuksen laatiminen. Maksajaviraston tulee olla Euroopan unionin hyväksymä.

Maaseudun kehittämisen tuet – Maaseudun kehittämiseen tuilla (tai maaseudun kehittämistuilla) viitataan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyviin hanke-, yritys- ja rakennetukiin. Maaseudun kehittämistuet kuuluvat maakunnassa maaseudun kehittämisen palvelukokonaisuuteen.

Viljelijätuet – Viljelijätuet kattavat niin sanotut perusmaatalouden tuet. Tuet ovat suoraa Euroopan unionin tulotukea, ohjelmaperusteisia viljelijäkorvauksia tai kansallisia tukia. Viljelijätuet kuuluvat maakunnassa maatalous- ja elintarviketuotanto - palvelukokonaisuuteen.

Todentamisviranomainen – Todentamisviranomainen on jäsenvaltion nimeämä toimielin, joka tarkastaa maksajaviraston tilit vuosittain. Todentamisviranomaisen vuosittain antama lausunto kattaa muun muassa maksajaviraston tilinpäätöstiedot, sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuuden sekä menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden.