Luomme edellytyksiä maaseudun elinvoimaisille elinkeinoille. Toteutamme näin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitetta puhtaan kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön turvaamisesta. Toimimme tiiviissä yhteistyössä ministeriön ja hallinnonalan muiden toimijoiden kanssa.

Mavi vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä Suomessa. Toimimme Suomen maksajavirastona ja hallinnoimme vuosittain noin 1,8 miljardin euron EU- ja kansallisia tukia.

Asiantuntemustamme tarvitaan, jotta asiakkaamme saavat viljelijätuet, maaseudun rahoitus- ja kehittämistuet sekä markkinatuet ajallaan ja oikein perustein. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia kumppaneita:

  • ELY-keskuksia
  • kuntien yhteistoiminta-alueita ja
  • Leader-ryhmiä.

Toimivat tukijärjestelmät

Hallinnoimamme tukijärjestelmät kannustavat maaseutuyrittäjiä monipuolistamaan toimintaansa ja kehittämään maatilayrityksiään. Viljelijätukien tarkoitus on turvata maataloustuotannon kannattavuus ja jatkuvuus.

Maaseutuyrittäjät voivat saada rahoitusta toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja laajentamiseen. Markkinatuet tasapainottavat maataloustuotteiden markkinoita ja vakauttavat hintatasoa EU:ssa. Metsätalouden tarkastuksilla varmistetaan metsien käyttöön ja rahoitukseen liittyvien säädösten yhdenmukainen noudattaminen. Valvomme myös EU:n puutavara-asetuksen toteutumista.

Tuilla vaikutetaan myös tuotteiden laatuun, ympäristön tilan parantamiseen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin. Kehittämishankkeet edistävät elinkeinoja, kannustavat huolehtimaan ympäristöstä ja parantavat maaseudun asumisviihtyvyyttä.