Miksi tarkastetaan?

Koulumaitotuen vuotuisista, komission asetuksen (EY) N:o 657/2008 15 artiklaan perustuvista paikan päällä tehtävistä tarkastuksista vastaa Maaseutuviraston markkinaosaston metsä- ja markkinayksikkö. Tarkastusten tarkoituksena on varmistaa, että tukien myöntämistä koskevat edellytykset täyttyvät.

Kohteiden valinta tarkastukseen

Mavi valitsee tarkastettavat kohteet (tuenhakijat, koulut, päiväkodit) otannan avulla siten, että tarkastukset kattavat vähintään 5 prosenttia kaikista tuen hakijoista sekä Suomessa maksetusta tuen kokonaismäärästä tietyllä aikavälillä. Kunta- ja toimittajahakijoiden osalta Mavi tarkastaa myös lopullisina edunsaajina olevat koulut tai päiväkodit.

Osa tarkastettavista kohteista valitaan satunnaisesti ja osa kohteista riskiperusteisen otannan avulla. Riskianalyysissa huomioidaan muun muassa eri ELY-keskusten alueet, eri hakijatyypit, maksujen suuruus ja aiemmat tarkastustulokset. Riskianalyysiin perustuvassa otannassa huomioidaan lisäksi se, että tarkastettavaksi tulee riittävä määrä julkista tukea (vrt. yllä vaadittavat tarkastusmäärät prosentteina) koko maan tasolla.

Tarkastuksen kulku

Tarkastajat ovat Mavin virkamiehiä. Mavin tarkastajilla on aina valvontapassi tai tarkastukseen oikeuttava asiakirja. Mavi ilmoittaa tarkastuksen ajankohdasta kohteen edustajalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Tarkastuksessa selvitetään muun muassa kohteesta riippuen:

 • rekisteröintitietojen oikeellisuus,
 • tukikelpoisten tuotemäärien todentaminen,
 • lukuvuositietojen (oppilaat, koulupäivät, tukeen oikeuttamattomat ruokailijat) todentaminen,
 • ruoanvalmistuksen osuuden huomioiminen,
 • koulumaitotukijuliste,
 • tuen heijastuminen.

Tarkastus kattaa aina vähintään 12 edeltävän kuukauden mittaisen ajanjakson.

Mitä tarkastuksen jälkeen?

Mavi laatii tarkastuksesta tarkastuskertomuksen, josta toimitetaan kopio tuensaajalle ja/tai tarkastuskohteelle myöhemmin postissa. Lisäksi tarkastuskertomuksen kopio toimitetaan Maviin tuesta vastaavalle markkinaosastolle. Tuen hakijalla tai tarkastuskohteen edustajalla on mahdollisuus antaa tarkastukseen vastine vastaanotettuaan kertomuksen. Tarkastustuloksen perusteella tarkastajat joko suosittelevat tai eivät anna suosituksia markkinaosastolle mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin ryhtymisestä.

Esimerkkejä tarkastuksissa havaituista puutteista

Tarkastuksissa on havaittu puutteita muun muassa seuraavissa asioissa:

 • rekisteröintitietojen oikeellisuus,
 • ostetut tukikelpoiset tuotemäärät eivät täsmää tukipäätöksellä myönnettyyn,
 • oppilas-/lapsimäärissä ja koulu-/toimintapäivissä todettiin eroja,
 • tukeen oikeuttamattomien ruokailijoiden määrissä ja tukeen oikeuttavien tuotteiden määrissä todettiin eroja,
 • kaikki tuotteet eivät olleet tukikelpoisia,
 • EU:n koulumaitojuliste puuttui.