EU:n komissio edellyttää, että vähintään 5 prosenttiin maaseuturahaston rahoituksesta kohdistetaan erillinen otantatarkastus. Maaseutuvirasto tekee tarkastettavien kohteiden otannan ja suorittaa tarkastukset.

Tarkastusten avulla varmistetaan, että toimenpiteitä on toteutettu tukipäätöksen ja säädösten mukaisesti. Tarkastuksilla saadaan myös tietoa mahdollisista säädöksiin, ohjeistuksiin tai muista tukijärjestelmiin tai päätöksiin liittyvistä ongelmista ja korjaustarpeista. Nämä tarkastukset tehdään ennen tuen loppumaksua.

Otannasta säädetään EU:n valvonta-asetuksessa. Osa tarkastettavista kohteista poimitaan satunnaisesti, osa tilastollisen riskianalyysin perusteella.

Huomioi investointia koskevat ehdot

Jos olet saanut tukea investointiin, investoinnin tulee olla tuetussa käyttötarkoituksessa vähintään viisi vuotta viimeisen maksun jälkeen, eikä omistuksessa saa tänä aikana tapahtua olennaisia muutoksia.  Tukipäätöksessä on kerrottu tarkemmin nämä ehdot.

Tuen myöntänyt ELY-keskus valvoo sitoumuksen noudattamista.  Maaseutuvirasto tekee otantatarkastuksia myös sitoumuksiin.

Hanke tarkastetaan toteuttamispaikalla

Ennen tarkastuskäyntiä Maaseutuviraston tarkastaja perehtyy tuettavan toimenpiteen asiakirjoihin joko ELY-keskuksessa tai pyytää ELY-keskuksesta hanketta koskevat asiakirjat Maaseutuvirastoon.

Tarkastaja ottaa yhteyttä tuen saajaan sopiakseen tarkastusajankohdan. Tarkastuskäynti on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa tarkastajan yhteydenotosta.

Toimenpiteen toteuttamispaikalla tarkastaja varmistaa, että tuettu toimenpide on toteutettu ja hankinnat tehty tukipäätöksen ja säädösten mukaisesti. Lisäksi tarkastetaan hanketta koskeva kirjanpito- ja muu asiakirjamateriaali. Tarkastus voidaan tehdä myös tilitoimistossa.

Tarkastuksesta kieltäytyminen johtaa tuen maksun epäämiseen ja toimenpiteelle mahdollisesti jo maksetun tuen takaisinperintään. 

Tarkastus ei maksa mitään tuensaajalle. Tarkastus tuensaajan luona kestää yleensä muutamasta tunnista yhteen päivään. 

Havainnot kirjataan tarkastuskertomukseen

Tarkastaja laatii käynnin perusteella tarkastuskertomuksen. Hän kirjaa siihen havaintonsa sekä mahdolliset toimenpiteet, joita ELY-keskuksen tulee tehdä ennen tuen maksua. Tarkastaja arvioi tarkastuksen tuloksen numerolla 1-3:

  1. Ei olennaista huomautettavaa
  2. Joitakin puutteita, jotka ELY-keskuksen tulee selvittää ennen tuen maksamista
  3. Merkittäviä puutteita, jotka ELY-keskuksen tulee selvittää ennen tuen maksamista

Tarkastaja toimittaa tarkastuskertomuksen ELY-keskukseen, joka käsittelee kertomuksen ja maksaa tuen tai ryhtyy kertomuksen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin. ELY-keskus lähettää tarkastuskertomuksen tuen saajalle joko lisäselvityspyynnön tai tuen maksamista koskevan päätöksen yhteydessä.

Kun tarkastus on saatu päätökseen, tuki voidaan maksaa tuensaajan tilille.