Kysymys: Minkä tukien maksut siirtyvät ja mitkä eivät?

Vastaus: Eläinten hyvinvointikorvauksen maksut siirtyvät toukokuulta kesäkuulle. EU:n lammas- ja vuohipalkkion maksut siirtyvät huhtikuulta kesäkuulle. Yleinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki (100 %) ovat siirtyneet maksettaviksi maalis–huhtikuussa. Muut maksut maksetaan tavoitteellisen maksuaikataulun mukaan.

Kysymys: Miksi nämä maksut siirtyvät?

Vastaus: EU-ohjelmakausi vaihtui 2015. Uusien tukimuotojen määrittely tietojärjestelmiin on osoittautunut monimutkaisemmaksi kuin ennalta arvioitiin. Maaseutuvirasto varmisti, että vuoden 2015 lopussa maksetut puolen miljardin euron maataloustukimaksut pystyttiin maksamaan aikataulussa. Kaikki tietojärjestelmätyö keskitettiin näiden maksujen toteuttamiseksi. Tämä puolestaan vaikutti muun kehittämistyön aikatauluun ja se heijastuu edelleenkin tietojärjestelmätyöhön ja myös kevään 2016 maksuaikatauluihin.

Kysymys: Miksi maksuaikataulu on tavoitteellinen? Miksi Mavi ei voi antaa tarkkoja maksupäiviä?

Vastaus: Ensin viranomainen tarkistaa kaikki hakemukset ja varmistaa, että kunkin tuen ehdot täyttyvät. Tämän lisäksi vuosittain noin 5 %:lle tuenhakijoista tehdään maatilavalvonta. Tiettyjä tukia tai tukien tiettyjä maksueriä voidaan alkaa maksaa joko jo heti hakemuksen tarkistamisen jälkeen, toisia vasta sen jälkeen kun maatilavalvonnat koko Suomessa on saatu valmiiksi.

Tämän lisäksi tietojärjestelmässä tuenhakijalle maksettavan tukisumman muodostumiseen tarvittavan tukilaskennan on toimittava niin, että se ottaa huomioon edellä mainittujen valvontojen tulokset.

Kun kunnissa tai ELY-keskuksissa on painettu hyväksymisnappia tuen myöntämiseksi, maksuaineistot siirtyvät maksatusjärjestelmään. Maaseutuvirasto muodostaa maksuista siirtoeriä, jotka siirretään asiatarkastuksen ja hyväksynnän jälkeen pankkeihin. Siirtoerien maksamiseen tarvittava rahamäärä varataan etukäteen Valtiokonttorista. Pankkiyhteyksistä riippuen maksut ovat tuensaajien tileillä 1-3 pankkipäivän sisällä. Näistä kaikista seikoista johtuen täsmällisen tukisumman maksamispäivämäärää ei voida kenellekään luvata.

Kysymys: Miksi tukia ei voida maksaa heti?

Vastaus: EU-säädösten mukaan valvonnat tulee olla tehtyinä ennen kuin tukia voidaan maksaa. Uuden ohjelmakauden mukaisten tukien valvominen on aiempaa vaativampaa ja vie enemmän aikaa.

Kysymys: Miksi tukia ei voida maksaa ilman tietojärjestelmää? Miksi järjestelmä on pitänyt uudistaa?

Vastaus: Tiedot täytyy pystyä käsittelemään luotettavasti ja virheettömästi siten, että menetelmät ovat EU:n ja kansallisten säädösten mukaisia. Tietojärjestelmällä toteutetaan monimutkaisia EU:n ja kansallisia tukiehtoja, ja sillä tehdään tukihaku, myöntö, valvonta, maksaminen, raportointi ja takaisinperintä. Järjestelmä on jouduttu uudistamaan johtuen EU:n ohjelmakauden muutoksesta ja vanhan järjestelmän teknisestä vanhenemisesta.  Käytännössä kaikkien maatalouden tukijärjestelmien perusteet ovat muuttuneet ohjelmakauden vaihteessa vuonna 2015. Maaseutuvirasto on uudistanut tietojärjestelmiään yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Kysymys: Tarkastetaanko Mavin toimintaa ja tuleeko Maville sanktioita?

Vastaus: Mavin toimintaa tarkastetaan useita kertoja vuodessa ja tarkastajina ovat muun muassa EU:n komissio, EU:n tilintarkastustuomioistuin ja Valtiontalouden tarkastusvirasto. Komission tarkastuksissa käydään erityisesti läpi sitä, onko tuet myönnetty oikein perustein. Virheet voisivat johtaa rahoitusoikaisuihin eli EU:lle takaisin maksettavaan summaan, joka joissain jäsenmaissa onkin kohonnut jopa miljooniin euroihin. 

3.3.2016